Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie

PORADNIA

Get Adobe Flash player

Procedury badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suęcinie

PROCEDURY BADAŃ

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE  

 

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom przedszkoli, szkół, placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

W przypadku dzieci nieuczęszczających do placówki oświatowej pomocy udzielamy, jeśli mieszkają one w rejonie działania poradni.

Poradnia udziela pomocy poprzez wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, diagnozowanie, opiniowanie, poradnictwo, poradnictwo zawodowe, orzekanie, działalność terapeutyczną na pisemny wniosek rodzica ( prawnego opiekuna ) lub  pełnoletniego ucznia.

Opiekunowie prawni dziecka powinni dołączyć do wniosku dokument poświadczający ustanowienie ich opiekunami prawnymi.

Wniosek prosimy wypełnić czytelnie. Wniosek można wypełnić na komputerze – jednak konieczny jest własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w sekretariacie poradni. 

Wniosek nie będzie przyjęty lub będzie odesłany przez poradnię jeśli został wypełniony w sposób nieczytelny lub nie  podano istotnych dla rozpatrzenia wniosku informacji, np. dotyczących danych osobowych, nie wpisano uzasadnienia wniosku. 

Wnioski do psychologa,  pedagoga, logopedy  rozdziela Dyrektor Poradni.

 

Wnioskodawca może dołączyć do wniosku lub przynieść na wizytę posiadaną  dokumentację uzasadniającą zgłoszony wniosek, m.in. wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich; opinię szkoły.

Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien na ustny wniosek poradni przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.  

Termin wyznaczenia pierwszej wizyty jest zależny od ilości przyjętych w poradni wniosków.

Czas wizyty u specjalisty jest bardzo zróżnicowany; średnio może on wynosić  do 2 godzin. W czasie badania w gabinecie pozostaje tylko dziecko i diagnosta.

Na wizytę w poradni nie należy zgłaszać się z objawami przeziębienia, grypy i innych infekcji.

Uczniowie powinni przyjść do poradni pod opieką osoby dorosłej (rodzic, prawny opiekun). 

 

Poradnia nie udziela żadnych informacji przedszkolu, szkole, placówce i innej instytucji bez zgody rodziców, opiekunów prawnych,  a także dziecka objętego pomocą poradni.

Poradnia wydaje opinie tylko na pisemny wniosek rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego ucznia.

Poradnia wydaje informację o wynikach diagnozy tylko na pisemny wniosek rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego ucznia.

Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły, placówki tylko na pisemny wniosek rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego ucznia.

Poradnia posiada druki wniosków, zaświadczeń do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej.

 

ZASADY INFORMOWANIA O WYZNACZONYCH TERMINACH  BADAŃ

 W PORADNI 

1. O wyznaczonym terminie pierwszej wizyty w poradni informuje:

  • pracownik sekretariatu 
  • pracownik pedagogiczny poradni.

2. Informacja o terminie pierwszej wizyty w poradni przekazywana jest wnioskodawcy  lub szkole:

- zgodnie ze  wskazaniem wnioskodawcy we wniosku:

  •  telefonicznie na podany numer telefonu,
  •  przez szkołę.

- osobiście, w indywidualnym kontakcie. 

Wnioskodawca powinien pamiętać o poinformowaniu poradni o każdej zmianie numeru telefonu, adresu, przedszkola lub szkoły.

3. Każdy kolejny termin wizyty w poradni może być podany bezpośrednio po badaniu:

  •  osobie pod opieką, której przyszło dziecko,
  •  osobie, która zgłosiła się na umówioną wizytę w sprawie dziecka
  • Kolejny termin wizyty może być także podany w czasie oraz w sposób ustalony przez badającego z osobą, która zgłosiła się na wizytę. 

4. W przypadku nie zgłoszenia się klienta na wyznaczoną wizytę i braku z jego strony kontaktu z  poradnią wniosek zostaje odłożony a/a ze sporządzoną stosowną adnotacją.Wyrażenie przez klienta rezygnacji z korzystania z tej pomocy należy odnotować na wniosku lub okładce teczki.