Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie

PORADNIA

Get Adobe Flash player

 INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z pytaniami o dostęp do Poradni dla osób niepełnosprawnych informujemy ,że osoby niepełnosprawne ich rodzice lub opiekunowie mają możliwość(po wcześniejszym umówieniu terminu badania lub terapii) skorzystania z  pomieszczenia na parterze hali sportowej bez konieczności wchodzenia na piętro do Poradni. Na parterze dostępne jest także WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZMIANY W ZASADACH WYSTAWIANIA OPINII DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU (DYSLEKTYKÓW)

 Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN  z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  od dnia 01 września 2011 obowiązują nowe zasady wystawiania opinii dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się /dyslektyków/.

W powyższym rozporządzeniu po § 6 dodano § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.";

Z powyższego zapisu wynika, że pierwsza diagnoza dysleksji powinna być dokonana w szkole podstawowej i wtedy jest ona wykonywana na wniosek rodziców dziecka lub prawnych opiekunów (opinia jest ważna na wszystkie etapy kształcenia ). Wszyscy rodzice uczniów, którzy chcieliby diagnozy i opinii dla swoich dzieci w późniejszych etapach nauki, to znaczy w gimnazjum czy szkole ponadgimnazjalnej, muszą zgodnie z paragrafem 6a złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza i załatwiać sprawę poprzez szkołę.  

 

Aktualna definicja specyficznych trudności w uczeniu się jest zamieszczona w art.3 Ustawy o Systemie Oświaty pkt 18a - " przez specyficzne trudności należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi ";