Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie

PORADNIA

Get Adobe Flash player

Procedury badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suęcinie

PROCEDURY BADAŃ

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE  

 

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom przedszkoli, szkół, placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

W przypadku dzieci nieuczęszczających do placówki oświatowej pomocy udzielamy, jeśli mieszkają one w rejonie działania poradni.

Poradnia udziela pomocy poprzez wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, diagnozowanie, opiniowanie, poradnictwo, poradnictwo zawodowe, orzekanie, działalność terapeutyczną na pisemny wniosek rodzica ( prawnego opiekuna ) lub  pełnoletniego ucznia. Wzory wniosku zgłoszenia na badanie oraz klauzuli informacyjnej, które zgłaszający bezwzględnie musi wypełnić dostępne są w zakładce druki do pobrania. 

Opiekunowie prawni dziecka powinni dołączyć do wniosku dokument poświadczający ustanowienie ich opiekunami prawnymi.

Wniosek prosimy wypełnić czytelnie. Wniosek można wypełnić na komputerze – jednak konieczny jest własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w sekretariacie poradni. 

Wniosek nie będzie przyjęty lub będzie odesłany przez poradnię jeśli został wypełniony w sposób nieczytelny lub nie  podano istotnych dla rozpatrzenia wniosku informacji, np. dotyczących danych osobowych, nie wpisano uzasadnienia wniosku. 

Wnioski do psychologa,  pedagoga, logopedy pobierają w sekretariacie pracownicy pedagogiczni w przypadku wątpliwości, spraw kontrowersyjnych wnioski rozdziela Dyrektor Poradni.

 

Wnioskodawca może dołączyć do wniosku lub przynieść na wizytę posiadaną  dokumentację uzasadniającą zgłoszony wniosek, m.in. wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich; opinię szkoły.

Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien na ustny wniosek poradni przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.  

Termin wyznaczenia pierwszej wizyty jest zależny od ilości przyjętych w poradni wniosków.

Czas wizyty u specjalisty jest bardzo zróżnicowany; średnio może on wynosić  do 2 godzin. W czasie badania w gabinecie pozostaje tylko dziecko i diagnosta.O ewentualnej obecności rodzica,prawnego opiekuna dziecka decyduje diagnosta.

Na wizytę w poradni nie należy zgłaszać się z objawami przeziębienia, grypy i innych infekcji.

Uczniowie powinni przyjść do poradni pod opieką osoby dorosłej (rodzic, prawny opiekun). 

 

Poradnia nie udziela żadnych informacji przedszkolu, szkole, placówce i innej instytucji bez zgody rodziców, opiekunów prawnych,  a także dziecka objętego pomocą poradni.

Poradnia wydaje opinie tylko na pisemny wniosek rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego ucznia.

Poradnia wydaje informację o wynikach diagnozy tylko na pisemny wniosek rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego ucznia.

Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły, placówki tylko na pisemny wniosek rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego ucznia.

Poradnia posiada druki wniosków, zaświadczeń do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej.

 

ZASADY INFORMOWANIA O WYZNACZONYCH TERMINACH  BADAŃ

 W PORADNI 

1. O wyznaczonym terminie pierwszej wizyty w poradni informuje:

  • pracownik sekretariatu 
  • pracownik pedagogiczny poradni.

2. Informacja o terminie pierwszej wizyty w poradni przekazywana jest wnioskodawcy  lub szkole:

- zgodnie ze  wskazaniem wnioskodawcy we wniosku:

  •  telefonicznie na podany numer telefonu,
  •  przez szkołę.

- osobiście, w indywidualnym kontakcie. 

Wnioskodawca powinien pamiętać o poinformowaniu poradni o każdej zmianie numeru telefonu, adresu, przedszkola lub szkoły.

3. Każdy kolejny termin wizyty w poradni może być podany bezpośrednio po badaniu przez pracownika pedagogicznego lub pracownika sekretariatu:

  •  osobie pod opieką, której przyszło dziecko,
  •  osobie, która zgłosiła się na umówioną wizytę w sprawie dziecka
  • Kolejny termin wizyty może być także podany w czasie oraz w sposób ustalony przez badającego z osobą, która zgłosiła się na wizytę. 

4. W przypadku nie zgłoszenia się klienta na wyznaczoną wizytę i braku z jego strony kontaktu z  poradnią wniosek zostaje odłożony a/a ze sporządzoną stosowną adnotacją. Adnotację sporządza pracownik pedagogiczny lub pracownik sekretariatu. Po ponownym zgłoszeniu się rodzica w innym terminie procedura przyjęcia zaczyna się od początku. Wyrażenie przez klienta rezygnacji z korzystania z tej pomocy należy odnotować na wniosku lub okładce teczki.